Procés de selecció de Gerència de REACTIVACIÓ BADALONA, SA

Descripció: Aprovació de la convocatòria del procés de selecció de la Gerència de Reactivació Badalona, SA. L‘objecte d‘aquestes bases és la regulació del procediment per la designació de la persona que
haurà d‘ocupar el càrrec de Gerent de REACTIVACIÓ BADALONA SOCIETAT ANÒNIMA
(REBASA), atenent als principis d‘igualtat, mèrit i capacitat en compliment del que determina
l‘article 55 en relació a la Disposició addicional primera del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30
d‘octubre, pel qual s‘aprova el Text refós de la Llei de l‘Estatut bàsic de l‘empleat públic i
l‘article 222 del Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d‘obres, activitats i
serveis dels ens locals a Catalunya.

04/05/2021: Anunci publicat al BOPB amb l’Aprovació de la Convocatòria del procés i Bases

Ara mateix no hi ha cap procés de selecció de personal actiu.